موضوع: "اولين روزه من٫"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟