کلید واژه: "تقدير الهی"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟