کلید واژه: "حيوان با وفا"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟