کلید واژه: "سوره قدر"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟