کلید واژه: "قران به سر گرفتن"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟