کلید واژه: "هواي پاك"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟