کلید واژه: "ظروف چينى"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟