کلید واژه: "غم فراق"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟